انبارها

انبارهای روباز

انبارهای روباز

انبارهای روباز که یک سطح وسیع و غیر قابل نطارت را شامل میشوند باید بر اساس یک الگوریتم جدید تحت نظارت سیستم هوشتمد باشد.avselectronics به عنوان یک شرکت پیشگام در زمینه ی سیستمهای حفاظت پیرامونی میتواند شما را در نظارت بر امبارها و حصارهای رو باز خود کمک و بهترین حالت نظارتی را به شما ارایه دهد.

ادامه مطلب: انبارهای روباز

انبارهای مسقف و سوله ها

انبارهای مسقف

انبارهای مسقف که یک سطح وسیع و غیر قابل نطارت را شامل میشوند باید بر اساس یک الگوریتم جدید تحت نظارت سیستم هوشتمد باشد.avselectronics به عنوان یک شرکت پیشگام در زمینه ی سیستمهای حفاظت پیرامونی میتواند شما را در نظارت بر امبارها و حصارهای رو باز خود کمک و بهترین حالت نظارتی را به شما ارایه دهد.

ادامه مطلب: انبارهای مسقف و سوله ها

شرکت هرمیس دایا نماینده شرکت ای وی اس الکترونیک ایتالیا در ایران