بیمارستانها

بیمارستانها

بیمارستانها

هرمیس دایا اولین شرکت مبتنی بر دانش در کشور است که اقدارم به طراحی و پیاده سازی و هماهنگ سازی چندید سیستم حفاظتی و امنیتی و کانکت نمودن این سیستمها کرده است.

ادامه مطلب: بیمارستانها

شرکت هرمیس دایا نماینده شرکت ای وی اس الکترونیک ایتالیا در ایران