تامبن امنیت یک مرکز نظامی یکی از مهمترین ارکان یک مرکز نظامی میباشد که رعایت آن از اصلی تیرن اهداف یک سیستم نظامی است. avselectronics به عنوان یک برند برتر در سیستمهای امنیتی به شما تضمین میدهد که در مناطق نظامی مانند پادگانها و اردوگاهای نطامی بالاترین کارایی را به شما اریه دهد.

 

شرکت هرمیس دایا نماینده شرکت ای وی اس الکترونیک ایتالیا در ایران